ورکشاپ آموزشی نصب و اجرابی پوشفیت و بازدید مجریان نیک بسپار یزد از کارخانه

ورکشاپ نصب سیستم پوش‌فیت فاضلابی تیرماه ۱۴۰۲ تبریز

ورکشاپ نصب سیستم پوش‌فیت فاضلابی تیرماه ۱۴۰۱ مریوان

نمایشگاه صنعت ساختمان 1401

نمایشگاه صنعت ساختمان 1401

همایش آموزشی نصب واجرای پوش فیت استان اصفهان

همایش آموزشی نصب واجرای پوش فیت استان اصفهان

همایش بیست سالگی نیک بسپار

ورکشاپ آموزشی نصب واجرای پوش فیت استان یزد

ورکشاپ آموزشی نصب واجرای پوش فیت استان یزد
ورکشاپ آموزشی نصب واجرای پوش فیت تبریز

ورکشاپ آموزشی نصب واجرای پوش فیت تبریز

بازدید از کارخانه نیک بسپار

بازدید از کارخانه نیک بسپار