1. خدمات پس از فروش شرکت نیک بسپار:
  ارائه اطلاعات پروژه توسط نمایندگی معتبر نیک بسپار و یا ثبت اطلاعات پروژه توسط مجریان محترم نیک بسپار (تماس /نرم افرار تکنیکان)
 2. بازدید از مراحل اجرای تاسیسات توسط کارشناس فنی شرکت
 3. تدوین گزارش فنی بازدید انجام شده
 4. ارسال گزارش بازدید فنی خدمت کارفرما/مجری محترم
  • شماره تماس های ( 09399618306 و09396465540)جهت ارائه اطلاعات پروژه
  • لینک نصب نرم افزار تکنیکان
  http://amertad.net/app-release.apk