نوار معرفی شرکت نیک بسپار یزد

اولین تولید کننده نسل پوش فیت در ایران

ﮔﺮوه ﻧﯿﮏﺑﺴﭙﺎر ﯾﺰد در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺪرنﺗﺮﻳـﻦ ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت روز از ﺑﺮﻧﺪﻫـﺎی ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺟﻬﺎﻧـﯽ ﻫﻢﭼـﻮن ﮐﺮاس ﻣﺎﻓـﺎی آﻟﻤـﺎن (ﺑـﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﻳـﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی اﮐﺴـﺘﺮودر) و ﺳـﯿﮑﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ در ﺳـﺎل1382 ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻟﻮﻟـﻪ و اﺗﺼـﺎﻻت ﭘﻠﯽﭘﺮوﭘﻴﻠـﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑـﯽ (ﭘﻮشﻓﯿـﺖ) و ﻫﻢﭼﻨﯿـﻦ ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼـﺎﻻت ﭘﻠﯽﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﺑﺮای ﻣﺼـﺎرف آب ﺳﺮد و ﮔﺮم آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴـﺘﺮده در واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﯿﮏﺑﺴﭙﺎر ﯾﺰد ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑـﺎر در ﺟﻬـﺎن ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻫﻔﺖ ﻻﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف آب ﺳـﺮد و ﮔﺮم و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎیﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎل ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﮔﺮدﯾﺪ. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﭘﻮشﻓﯿﺖ (ﺳﻤﯽ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ) و خود اطفا ﻧﯿﮏ ﭘﻼس ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺑﻪﺑﺎزار اﯾﺮانﻋﺮﺿﻪﮔﺮدﯾﺪ.

ک بسپار ، لوله و اتصالات

ویژگی های لوله پوش فیت فاضلابی

در انتهای لوله پوش فیت فاضلابی، یک سوکت تعبیه شده که می‌توان به راحتی لوله دیگر را به آن متصل کرد. این سوکت‌ها یک طرفه هستند. انتهای لوله پوش فیت به سوکت لوله دیگر متصل می‌شود. این لوله‌ها نسبت به ضربه مقاومند. زمانی که لوله در سیستم‌های فاضلابی قرار می‌گیرند، این ویژگی، بیشتر خود را نشان می‌دهد. از آنجایی که لوله‌های فاضلابی باید نسبت به مواد شیمیایی داخل فاضلاب، مقاوم باشند تا درگیر واکنش‌های اسیدی و بازی نشوند، پوش فیت از نظر مقاومت در برابر مواد شیمیایی و اسیدی گزینه مناسبی است. این در حالی است  که لوله‌های فلزی، بعد از مدتی قرار گرفتن در مجاورت مواد شیمیایی از بین می‌روند. ضمن اینکه برای نصب پوش فیت زمان کمتری لازم دارید، این نوع لوله‌ها برای صرفه جویی در زمان و هزینه اجرا گزینه مناسبی است. لوله‌های پوش فیت در برابر لرزه و فشار مقاوم هستند و می‌توان آن‌ها را به لوله‌های دیگر متصل کرد. به این ترتیب اگر در مسیر لوله کشی، لوله‌ای از جنس دیگر آسیب دید می‌توان به راحتی لوله پوش فیت را جایگزین لوله آسیب دیده کنید. به این ترتیب مبلغ زیادی در میزان هزینه تعمیر لوله، صرفه جویی می‌شود.

شرکت های مجموعه نیک بسپار

پایابسپار یزد
پتروپالایش نیک یزد
مارینا پلاستیک یزد
نیک تاب نور یزد
نیک بسپار یزد
مارینا پلاستیک یزد

نیک بسپار مجموعه‌ای که می‌توانید به آن اعتماد کنید

عضویت در باشگاه مشتریان

اخبار

توزیع مایع روان کننده در بسته بندی جدید

به دلیل درخواست مشتریان محترم شرکت نیک بسپار، مایع روان کننده تولیدی این شرکت در بسته بندی و وزن جدید تولید و روانه بازار شد .این محصول توسط نمایندگی های معتبر نیک بسپار قابل سفارش وخریداری می باشد.

نکوداشت روز جهانی لوله کشی

11 مارس در تقویم میلادی روز جهانی لوله کشی نام دارد . اجرای سیستم های تاسیساتی یا به اصطلاح لوله کشی از مشاغل تخصصی و کاربردی در پروژه های ساختمانی می باشد. مجریان تاسیسات با عملکرد حرفه ای و بهره…

جشن بیست سالگی گروه نیک بسپار

بیست سال نوآوری و بالندگی ، پنجاه سال تولید وفناوری جشن بزرگداشت بیست سال نوآوری و بالندگی گروه نیک بسپار یزد با اتکا بر تجربه پنجاه ساله در زمینه تولید وفناوری به همراهی بزرگان و اندیشمندان عرصه صنعت و تجارت…