پوشفیت فاضلابی زانویی 45 درجه

پوشفیت فاضلابی زانویی 45 درجه

زاویه( درجه) کد قطر بسته بندی
45 12401 زانو 50
12402 زانو 75
12403 زانو 110
12404 زانو 125
12405 زانو 160

توضیحات

در نصب واجرای پوشفیت فاضلابی توسط مجریان تاسیساتی در مواردی نیاز به تغییر مسیر در جهت های افقی وعمودی  با زاویه 45 و  اتصال خطوط افقی به لوله های عمودی می باشد. پوشفیت فاضلابی اتصال زانویی 45 درجه سمی سایلنت شرکت نیک بسپار یزد ، براحتی این تغییر مسیر را ایجاد میکند .باید به این نکته توجه داشت که استفاده از  دو زانویی 45 درجه متوالی برای جلوگیری از مسدود شدن و گرفتگی لوله  در مسیر جریان  بجای زانویی 90 درجه با ایجاد اصطکاک وفشار کمتر بسیار مورد توجه مجریان تاسیساتی قرار دارد .