پوشفیت فاضلابی اتصال تبدیل

پوشفیت فاضلابی اتصال تبدیل

کد نوع بسته بندی
12206 تبدیل  50×75
12208 تبدیل  50×110
12210 تبدیل  75×110
12214 تبدیل  110×125
12216 تبدیل  110×160
12218 تبدیل  125×160

توضیحات

پوشفیت فاضلابی اتصال تبدیل ،در سیستم های اجرای پوشفیت نیک پلاس  ،به عنوان تبدیل  کننده سایز  لوله یا اتصال (از بزرگ به کوچک) در  مسیر لوله کشی فاضلاب استفاده می شود.

 

 

پوشفیت فاضلابی نیک پلاس انتخابی مطمئن و بصرفه