زانویی 45 درجه

زانویی 45 درجه

توضیحات

این اتصال برای تغییر مسیر لوله های افقی و عمودی فاضلاب با زاویه 45 درجه استفاده می شود که در مواردی از دو عدد از این اتصال پشت سرهم به جای زانویی 90 درجه استفاده می شود که لوله دچار مسدود شدن نشود و فاضلاب  به راحتی تخلیه شود.