دستگاه شیب زن (روتبرگ آلمان)

دستگاه شیب زن (روتبرگ آلمان)

توضیحات

دستگاه شیب زن (روتبرگ آلمان)

سایز
50-125