دستگاه روکات (روتبرگ آلمان)

دستگاه روکات (روتبرگ آلمان)

توضیحات

دستگاه روکات (روتبرگ آلمان)

سایز
50-110
110-160