دستگاه برش (روتبرگ آلمان)

دستگاه برش (روتبرگ آلمان)

توضیحات

دستگاه برش (روتبرگ آلمان)

سایز
50-125