دریچه بازدید

توضیحات

در ساختمان های در حال سکونت ،بیمارستان و بطور کل تمام محل هایی که سیستم های فاضلابی پوشفیت بکار رفته باشد پیش بینی ایجاد گرفتگی و مسدود شدن لوله ها امری ضروری و مهم می باشد . دریچه بازدید محصولی است که در چنین مواقعی در تشخیص محل گرفتگی و رفع آن از طریق فنر زدن و…  بسیار کمک  میکند و جز محصولات  کاربردی در سبد پوشفیت های فاضلابی محسوب می شود. محل نصب این دریچه بازدیدها در خطوط افقی ومسیرهای طولانی می باشد.