بست زیر سقفی روکش دار

بست زیر سقفی روکش دار

توضیحات

بست زیر سقفی روکش دار

سایز
50mm
75mm
110mm
125mm
160mm