گواهینامه سمی سایلنت نیک بسپار

شركت نیک بسپار داراي گواهينامه فني از مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي مي باشد كه به استناد بند 2 ماده دوم اساسنامه مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و براساس نتايج آزمايش ها و بررسي هاي انجام شده و گزارش فني پيوست كه جزء لاينفك اين مدرك مي باشد، محصول لوله پلي پروپيلن فاضلابي ثقلي از نوع پوش فيت با قطر 50الي 160ميليمتر به رنگ نارنجی در كاربري B توليدي شركت نیک بسپار، با ضوابط فني مورد قبول اين مركز انطباق دارد