نیک بسپار یزد

تبلیغ نیک بسپار
کارخانه نیک بسپار

تاریخچه نیک بسپار

گروه تولیدی نیک بسپار یزد در سال 1380 در ناحیه صنعتی ولیعصر در زمینی به مساحت ۵۲ ﻫﺰارﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،  ﺑﺎﺗﮑﯿﻪﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ، داﻧﺶ ﻓﻨﯽ،  ﺗﻼش و  ﻫﻤـﺖ آﻏﺎز ﺑﻪﮐﺎر ﮐﺮد .

اﯾﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﺑﺎ  اﻧﺪﯾﺸـﻪ  ﻧـﻮ   و  ﺑﺎ  ﻫﺪف  ارﺗﻘﺎ  ﻣﺼﺎﻟﺢ  ﻣﺼﺮﻓـﯽ  در  ﺻﻨﻌـﺖ   ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳـﺎزی  و   ﺣﺮﮐـﺖ  در ﻣﺴـﯿﺮ  ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻫﺎی  ﺟﻬﺎﻧـﯽ   اﻗـﺪام  ﺑـﻪ

ﺗﻮﻟﯿـﺪ   اﻧـﻮاع   ﻟﻮﻟـﻪ   و   اﺗﺼـﺎلات    ﭘﻠﯿﻤـﺮی  ﻣﻄﺎﺑـﻖﺑـﺎ  اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺟﻬـﺖ  ﻣﺼـﺮف در  ﺻﻨﻌﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  و  آب و  فاضلاب نمود.

 

 

 

 کارخانه   ﻧﯿﮏ ﺑﺴﭙﺎر  ﯾﺰد   در  ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ  زﻣﺎن  ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی  از  ﻧﯿﺮوی  ﻣﺘﺨﺼﺺ و  ﻣﺪرنﺗﺮﻳـﻦ ماشین آلات  روز از ﺑﺮﻧﺪﻫـﺎی ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺟﻬﺎﻧـﯽ  ﻫمﭼـﻮن   ﮐﺮاس  ﻣﺎﻓـﺎی

آﻟﻤـﺎن ﺑـﺎ جدید ترین ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی  اﮐﺴـﺘﺮودر  و  ﺳـﯿﮑﺎ  اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ  در   ﺳـﺎل  1382  موفق به  تولید لوله  و  اتصالات  ﭘﻠﯽﭘﺮوﭘﻴﻠـﻦ   ﻓﺎﺿﻼﺑـﯽ  ﭘﻮش ﻓﯿـﺖ و  ﻫﻢﭼﻨﯿـﻦ

ﻟﻮﻟﻪو  اﺗﺼـﺎﻻت  ﭘﻠﯽﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﺑﺮای ﻣﺼـﺎرف  آب سرد و گرم آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ  ﮔﺮدﯾﺪه  اﺳﺖ.

 

 

 

 

 

کلیپ کارخانه نیک بسپار

تبلیغ نیک بسپار