پوش فیت سمی سایلنت

پیشرو و نوآور

ﻧﯿﮏ ﺑﺴـــﭙﺎر ﯾﺰد ﯾﮑﯽ از ﭘﻴﺸـــﮕﺎﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟـــﻪ و اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻮشﻓﯿﺖ در اﯾﺮان اﺳـــﺖ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿـــﺮی از داﻧﺶ ,ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼـــﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑـــﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻮآوری، ﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﮏ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼــﺎﻻت ﭘﻮشﻓﯿــﺖ از ﻣــﻮاد ﻣﺮﻏﻮب ﭘﻠــﯽ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ راﻧــﺪوم ﮐﻮﭘﻠﯿﻤــﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷــﻮد و دارای ﻣﻘﺎوﻣــﺖ زﻳﺎدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﻴﺮات ﺟﻮی و ﻓﯿﺰﻳﮑﯽ در ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ. پوشفیت های سمی سایلنت نیک بسپار با کاهش صدای حداکثری و مقاومت ضربه ای منحصر به فرد خود با حفظ تمامی استاندارها و دستوالعمل های کیفی صادره از سوی مراجع دارای مقرون به صرفه ترین قیمت برای مصرف کنندگان در میان شرکت های تولیدی پوشفیت فاضلابی می باشد. حلقه های آب بندی بکار رفته در پوشفیت های سمی سایلنت نیک بسپار تماما تحت برند آلمانی MOL بوده و متضمن کیفیت بی نظیر این محصولات در فرایند تست و استفاده سیستم های فاضلابی می باشد.