فرم ها

نمونه فرم های کاربردی

در  نصب و اجرای  سیستم های تاسیساتی  مفاد قرارداد فی ما بین پیمانکار  تاسیسات و کارفرما  اهمیت بسزایی  دارد و همچنین چک لیست های نظارتی حاوی موارد پراهمیت و ضروری در کیفیت اجرا می باشد

که  مهندس ناظران نظام مهندسی و شرکت های تولید کننده محصول جهت ارائه خدمات پس از فروش  بر روی رعایت این نکات تمرکز ویژه دارند.

نمونه قرارداد لوله کشی

فایل بصورت ورد و قابل ویرایش می باشد

منبع:بانک قراردادها

نمونه چک لیست نظارت

سیستم پوشفیت

نمونه چک لیست نظارت

سیستم سه لایه

"To travel is to live. To build is to support."

Want a Personal Website?

Why don’t you test it yourself? You are only one click away from your personal demo which allow you to access of the elements and see how easy it is to work with Visual Composer Page Builder for WordPress.