دوره های آموزشی

برگزاری دوره های تخصصی نصب و اجرا

تاسیسات قلب ساختمان است و نصب و اجرای صحیح و اصولی سیستم های فاضلابی و آبرسانی بدون  عملکرد ماهرانه بسیار مخرب می باشد و با توجه به نصب شریانات اصلی  این سیستم ها در بطن  نمای  ساختمان  اقداماتی همچون بازسازی و ترمیم آسیب های وارده  از اجرای غیر حرفه ای بسیار پرهزینه خواهد بود.شرکت نیک بسپار یزد جهت پیشگیری از اجراهای غیرحرفه ای و  نیز رشد و پرورش مجریان کارآمد و  متخصص با بهره مندی از مکان آموزشی مجهز به تکنولوژی دیجیتال و تدریس توسط و کارشناسان فنی وخبره  در جهت تحقق این هدف مهم واساسی  پیشرو میباشد.

 ثبت نام در دوره های تخصصی در حال برگزاری مجموعه نیک بسپار  به طرق زیر امکان پذیر می باشد :

  • ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎن

  •   پیام رسان واتساپ واحد خدمات پس از فروش به شماره 09399618306

  •  ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﮏ ﺑﺴﭙﺎر

  • ﻏﺮﻓﻪی ﻧﯿﮏ ﺑﺴﭙﺎر در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﯾﮕﺮ

تصاویر دوره ها