انشعابات فاضلاب شهری

لوله و اتصالات فاضلاب شهری

لوله کشی فاصلاب به اگو شهری به منظور خارج کردن و هدایت فاضلاب و پسابهای آلوده که مخلوطی از آب و جامدات معلق در آن است , اجرا میشود .